ดาวน์โหลดเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
      คู่มือการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม
      กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
      องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
      แนวทางหลักฐานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา
      แนวทางหลักฐานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
      แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง  ระดับภาควิชา
      แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง  ระดับคณะ
      แบบรายงานการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การใช้ประโยชน์
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารภาควิชา 
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553
      ตัวอย่างแผนปรับปรุงตัวบ่งชี้สืบเนื่องมาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
      แบบฟอร์มแผนปรับปรุงตัวบ่งชี้สืบเนื่องมาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
      แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2552-2555
      ข้อมูลสำหรับภาควิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
      แผนปรับปรุงจากการประเมินคุณภาพฯการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ (องค์ประกอบที่ 9 เกณฑ์ที่ 5)
      แนวปฏิบัติที่ดี (ฺำBest Practice) ด้านการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (องค์ประกอบที่ 9)
      แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554 (องค์ประกอบที่ 9)
      คำสั่งคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เกณฑ์ที่ 4)
      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการให้บริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
      ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1)
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
      ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2551-2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 4.4)
      ข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ ปี 2551-2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 และ 4.6)
      คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
      คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
      คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
      แนวทางหลักฐานประกอบการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553
      แผนการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 6 เกณฑ์ที่ 1)
      แจ้งประกาศ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เกณฑ์ที่ 2)
      ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เกณฑ์ที่ 1)
      องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
      ข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบ่งชี้ที่ 2.9)
      ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของคณะวิทย์ฯ ปีการศึกษา 2553
      แบบฟอร์มรายงานประเมินการตนเอง (SAR) ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2553
 
ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ
      คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2553
      แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานตัวชี้วัด สมศ. รอบ 3 เพื่อใช้ในการประชุมความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  URU.IQA. 70 Standard & Index
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานประกันคุณภาพของคณะฯ
      แบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
      แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      แบบรายงานข้อมูลประกันคุณภาพของหลักสูตร
      ตัวอย่างแบบประเมินหลักสูตร
      แบบติดตามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ
      แบบประเมินผลการจัดโครงการ
      แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
      ตัวอย่างแนวการสอน
      แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
      แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
      แบบรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
      แบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

 

 

      องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ
       แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 52-55
      องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
       ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
        หลักสูตร
       ประกาศ ระเบียบข้อบังคับการจัดการศึกษา
       ข้อมูลหลักสูตร
       การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา
       (มคอ3.)
       ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
        ต่อการบริการของคณะวิทย์ฯ
      องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
       นักศึกษา
       ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
        สำหรับนักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
       แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
      องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
       ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
และงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ ปี 2551-2553
       งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
        ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2551-2553
      องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการฯ
       นโยบายการให้บริการวิชาการ
      องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะฯ
       นโยบายเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลป
        วัฒนธรรม
      องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
       ข้อบังคับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
        คณะ กรรมการประจำคณะ
       ข้อบังคับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการ
        ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงานคณบด
       บัญชีแนบท้ายระเบียบ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
        ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549
       คำสั่งม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้ง
        ผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะ
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
        ความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทย์ฯ
       ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (KM)
      องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
       งบประมาณ
       งบประมาณรายจ่ายคณะฯ ประจำปี 2553
       งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2554
      องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
       ประกันคุณภาพการศึกษา
      นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
      แนวปฏิบัติที่ดี (ฺำBest Practice)        ด้านการประกันคุณภาพฯ คณะวิทย์ฯ
      แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ ปี 2554
      คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
       การศึกษา
 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2554
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2553
      รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ
 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2552
      ส่วนที่ 1 บทนำ
      ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
      ส่วนที่ 3 บทสรุปผู้บริหาร
 
 
 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2555
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      ภาควิชาคณิตศาตร์และคอมพิวเตอร์
      ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 
 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2554
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      ภาควิชาคณิตศาตร์และคอมพิวเตอร์
      ภาควิชาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน